About Us | Amdanom Ni

North Wales Camerata Gogledd Cymru is a chamber orchestra of young musicians who enjoy playing classical music and sharing it with an audience. The orchestra was established in autumn 2013, and gave its inaugural concert in Bangor University on 3rd January 2014. To date, the orchestra have given 7 concerts, including a successful debut performance at the Bangor Music Festival in March 2015, a Christmas concert in collaboration with CGWM in December 2015, and summer chamber music concerts at St Mary’s Church, Conwy in 2016 and 2017.

All members of the orchestra provide their services free of charge, and all have benefitted, or are still benefitting, from the excellent youth music provision in North Wales at local, county and regional levels. It is in large part thanks to the hard work of these musical organizations that our members have become the talented and experienced musicians that they are today. Although there are no fixed age limits for members, the vast majority are aged between 16 and 28, and include school pupils, musiNWC1c college students, undergraduates and graduates, many of whom will eventually become professional musicians.

North Wales Camerata would like to contribute what it can to sustaining local youth music provision. All profits from our concerts have been put towards establishing a North Wales Youth Music Fund, with the primary intention of subsidizing the cost of music courses for young people in the region. So far, North Wales Camerata have donated £1900 which has been split between the North Wales Youth Orchestra and the National Youth Orchestra of Wales.

 

Mae Camerata Gogledd Cymru yn gerddorfa siambr o gerddorion ifanc sy’n mwynhau chwarae a pherfformio cerddoriaeth glasurol a’i rannu gyda chynulleidfa. Sefydlwyd y gerddorfa ym mis hydref 2013, a llwyfannwyd eu cyngerdd agoriadol ym Mhrifysgol Bangor ar 3ydd Ionawr 2014. Hyd yn hyn, mae’r Camerata wedi perfformio 7 cyngerdd, yn cynnwys perfformiad debut yng Ngŵyl Gerdd Bangor yn Fawrth 2015, cyngerdd Nadolig yn Rhagfyr 2015 mewn cydweithrediad a CGWM, ac cyngerddhau siambr haf yn Eglwys Santes Fair, Conwy yn 2016 a 2017.

Mae pob aelod o’r gerddorfa yn darparu eu gwasanaethau yn rhad ac am ddim, ac mae pob aelod wedi elwa, neu yn dal i elwa, o’r ddarpariaeth cerdd ieuenctid rhagorol sy’n bodoli i bobl ifanc yng Ngogledd Cymru ar lefelau lleol, sirol a rhanbarthol. Y mudiadau yma sy’n sicrhau fod pobl ifanc yn parhau i fod yn gerddorion brwdfrydig a llwyddiannus. Er nad oes terfynau oedran pendant ar gyfer aelodau, mae’r mwyafrif o chwaraewyr rhwng 16 a 28 oed, ac maent yn cynnwys disgyblion ysgol, myfyrwyr colegau cerdd, israddedigion a graddedigion, a bydd llawer ohonynt yn y pen draw yn dod yn gerddorion proffesiynol.17

Mae Camerata Gogledd Cymru yn awyddus i gyfrannu i hybu a chynnal darpariaeth cerddoriaeth i ieuenctid lleol. Mae’r holl elw o’n cyngherddau wedi ei gyfrannu tuag at sefydlu Cronfa Cerdd Ieuenctid Gogledd Cymru, gyda’r bwriad gynradd o roi cymhorthdal tuag at gost cyrsiau cerddoriaeth i bobl ifanc yn y rhanbarth. Hyd yn hyn, mae Camerata Gogledd Cymru wedi rhoi £1900 sydd wedi cael ei rhannu rhwng Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru a Cerddorfa Genedlaethol Ieuectid Cymru.

 

In the Beginning…

The Camerata was formed in the Autumn of 2013 by musicians and close friends Patrick Rimes and Daniel Evans as an opportunity to bring together a group of friends from across the region to enjoy making music together. Having both retired from the youth orchestra circuit in the Summer of 2013, the founders felt something of a void in their musical lives. More than that they realized they might not get a chance to play again with all the friends they made along the way. Hence the Camerata was born, in order for these great friends to keep meeting up and playing music together, with the prospect of putting on a great concert to share their love for music with an audience!

Yn y Dechrau…

Sefydlwyd y Camerata yn Hydref 2013 gan gerddorion a ffrindiau agos Patrick Rimes a Daniel Evans fel cyflei grŵp o ffrindiau ddod at ei gilydd o’r rhanbarth i fwynhau creu cerddoriaeth gyda’i gilydd. Gyda’r ddau wedi ymddeol o chwarae mewn cerddorfeydd ieuenctid yn haf 2013, teimlai’r sylfaenwyr dipyn o wacter yn eu bywydau cerddorol. Mwy na hynny, sylweddolasant nafyddant efallai yn cael cyfle i chwarae eto gyda’r holl ffrindiau a wnaethant ar hyd y daith. Felly, ganwyd y Camerata, a’r criw o ffrindiau yn cael dod at eu gilydd i chwarae cerddoriaeth, gyda’r bwriad o lwyfannu cyngerdd gwych i rannu eu cariad at gerddoriaeth gyda chynulleidfa!

 

What’s in a name?

Choosing a name for a new orchestra or ensemble is tough. There are a whole list of ingredients and inspirations you want to include; a dash of location, a sprinkling of music, a nod to history, two tablespoons of bilingualism, etc. Our Ensemble Manager Carolyn Burton is credited with creating our name, and we think it says everything you need to know about us. We are a small group but spread out across not only North Wales but the rest of the UK studying in music colleges and universities. The one characteristic that ties us all together is our shared roots in the region and experience of the brilliant youth music systems available there – we all met on the North Wales Youth Orchestra course! And it is in this spirit of friendship that we chose the name Camerata; a nod to the 16th century Florentine Camerata who were also established by a group of friends to discuss philosophy and the arts and to explore new music together. As well as the Italian origins of the word camera as chamber, in this context a chamber ensemble.

Beth sydd mewn enw?cropped-north-wales-camerata1.jpg

Mae dewis enw ar gyfer cerddorfa neu ensemble newydd yn anodd. Mae yna restr lawn o gynhwysion ac ysbrydoliaeth i’w cynnwys; diferyn o leoliad, ychydig o gerddoriaeth, amnaid at hanes, dwy lwy fwrdd o ddwyieithrwydd ayyb. Mae ein Rheolwr Ensemble, Carolyn Burton yw awdures ein henw, ac rydym yn credu ei fod yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod amdanom ni. Er yn griw bach, rydym wedi ein gwasgaru ar draws nid yn unig y Gogledd, ond hefyd gweddill Prydain, gyda rhai yn astudio mewn colegau cerdd a phrifysgolion. Yr un nodwedd sy’n ein clymu ni gyda’n gilydd yw bod ein gwreiddiau yng Ngogledd Cymru, a’n profiadau o’r gwasanaethau cerddoriaeth ieuenctid gwych sydd ar gael yno. Bu i ni gyd gyfarfod ar gwrs Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru! Ac yn yr ysbryd hwn o gyfeillgarwch yr ydym wedi dewis yr enw Camerata; gwrogaeth i’r 16eg ganrif ‘Fflorens Camerata’ a oedd hefyd wedi ei sefydlu gan grŵp o ffrindiau i drafod athroniaeth, y celfyddydau ac i archwilio cerddoriaeth newydd gyda’i gilydd. Yn ogystal â’r tarddiad Eidalaidd, mae’r gair ‘Camera’, sef siambr, yn y cyd-destun hwn ensemble siambr.